Wielkość czcionki:
  • A  A  A  A  
Wielkość czcionki:
  • A  A  A  A  

Pedagog specjalny

mgr Regina Baja

PEDAGODZY  SPECJALNI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZESKU:  
  • Współpracują z nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i uczniów w życiu przedszkola i szkoły;
  • Prowadzą badania i działania diagnostyczne związane z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci i uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i ich uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły;
  • Rozwiązują problemy dydaktyczne i wychowawcze dzieci i uczniów;
  • Prowadzą indywidualne rozmowy i konsultacje wspierające rodziców uczniów i udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Współpracują z zespołem nauczycieli uczących w danej grupie przedszkolnej lub klasie, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka i ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Wspierają nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci i uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły;
  • Pomagają w dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka i ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
No posts found
Skip to content