Wielkość czcionki:
  • A  A  A  A  
Wielkość czcionki:
  • A  A  A  A  

Rekrutacja do Publicznego przedszkola nr 2

Szanowni Państwo!

 Od dnia 26 lutego 2024 roku rozpoczyna się rekrutacja

do Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzesku

na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy dzieci do oddziałów przedszkolnych: 3 latki, 4 latki, 5 latki, 6 latki

 

Zasady przyjęć

1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Brzesko na podstawie postępowania rekrutacyjnego.

2.Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,

3.Dziecko 3, 4 i 5 letnie ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

4. W razie wolnych miejsc do przedszkola mogą być również przyjęte dzieci, które
w momencie rozpoczęcia edukacji przedszkolnej ukończyły 2,5 roku.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklarację, o której mowa powyżej rodzice składają w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 19 do 23 lutego 2024 r. włącznie u wychowawców poszczególnych grup (deklaracja u wychowawców i na stronie internetowej przedszkola).

6. Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz zgodnie z harmonogramem opisanym w ust. 5.

7. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp. Kryteria brane pod uwagę Ilość pkt. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium
1. Wielodzietność rodziny kandydata 20 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata 20 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 44)
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 20 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 44)
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 20 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 44)
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 20 Orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 44)
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 20 Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 20 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1426 ze zm.)

 

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
Lp. Kryteria brane pod uwagę Punkty Dokumenty niezbędne do

potwierdzenia kryterium

1 Dziecko, które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym 50
2 Obydwoje pracujący rodzice, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym  

40

 Zaświadczenie/oświadczenie                        o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub o prowadzeniu działalności gospodarczej – dotyczy obojga rodziców
3 Jeden pracujący/prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym rodzic 30 Jak wyżej
4 Rodzeństwo w przedszkolu 4
5 Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty  

3

6 Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin 2 Oświadczenie rodzica
o planowanym pobycie dziecka

 

Kryteria określone w załączniku do Uchwały Nr XXXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017, poz. 2454)

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz

postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli

działających na terenie Gminy Brzesko:

 

Lp.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 26.02. 2024r.

do 11.03. 2024r.

od 29.04.2024r.

do 07.05.2024r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
      do 15.03.2024r.       do 13.05.2024r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
22.03.2024r.

17.05.2024r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 02.04.2024r. do 27.05.2024r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
do 08.04.2024r.

03.06.2024r.

 

Wypełnione Wnioski i Oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w przedszkolu w terminie 26.02.2024r. do 11.03.2024r.

Po zakwalifikowaniu dziecka przez komisję rekrutacyjną do przedszkola Rodzice kandydata muszą pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia tzw. Deklaracji wybory przedszkola na rok szkolny 2024/2025 (do pobrania w zakładce Rekrutacja lub w przedszkolu) i złożyć w wybranej placówce do 02.04.2024r.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Brzesko mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

 Pliki do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola(1)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Zarządzenie rekrutacja 2024.-2

Skip to content