Wielkość czcionki:
 • A  A  A  A  
Wielkość czcionki:
 • A  A  A  A  

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Pani Jesień”

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku
zaprasza przedszkolaków do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

 „Pani Jesień”

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości i wyobraźni artystycznej; doskonalenie warsztatu plastycznego, poznanie różnorodnych form i technik plastycznych; pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji.

 REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
 2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
  – dzieci 3-4 letnie
  – dzieci 5-6 letnie 
 3. Kryteria oceny: walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność pracy
  z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy.
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu. 
 5. Format pracy- A4.
 6. Technika wykonania dowolna. 
 7. Praca powinna zostać opatrzona metryczką, którą należy umieścić z tyłu pracy. 
 8. Metryczka powinna zawierać następujące informację:
  -imię i nazwisko,
  – wiek autora,
  – nazwa i adres placówki,
  -telefon i e-mail placówki,
  – imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. 
 9. Każde przedszkole biorące udział w konkursie może przesłać po 3 prace z każdej kategorii wiekowej.
 10. Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatora. 
 11. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 20.10.2023 r. na adres organizatora (liczy się data stempla pocztowego).
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku
  ul. Królowej Jadwigi 18
  32-800 Brzesko
  z dopiskiem Portret Pani Jesieni

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia
niniejszego regulaminu.
Dodatkowe informacje:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację warunków regulaminu. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. Prosimy
  o odpowiednie zabezpieczenie prac.
 3.  Lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego sp2brzesko.pl oraz stronie www.blizejprzedszkola.pl
 4. O terminie oraz formie wręczenia nagród decyduje Organizator.
 5. Nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia kwestii spornych.
 7. Nagrody:
  Miejsca 1-3 w każdym przedziale wiekowym otrzymają nagrodę i dyplom natomiast pozostałe dzieci wraz z opiekunami otrzymają dyplomy w formie elektronicznej.

 Organizatorzy: Maria Put; Kinga Bogusz; Monika Nowicka; Beata Ciuruś

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 500 416 016

 

                                                                           Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka      …………………………………………………
w konkursie plastycznym „Portret Pani Jesieni” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku.

                                                                                                   ………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                   Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

Wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku w celu udziału w konkursie, promocji organizatora, poprzez opublikowanie danych zwycięzców, imienia i nazwiska oraz wizerunku, na stronie internetowej organizatora, w artykułach prasowych promujących /podsumowujących konkurs oraz publicznego odczytania powyższych danych podczas wręczania nagród. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom a mi przysługuje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie.

                                                                                                                               ……………………………………………………………..
                                                                                                                             Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

Skip to content